Lyssna
Hoppa till huvudinnehåll

Innehållsförändringar efter 2022 års översikt

Här ges en förklaring till de insatser och förutsättningar vars evidens uppdaterades efter 2022 års litteraturöversikt.

Insatser i skolan

Evidensgraden har ändrats från stark till måttlig eftersom evidensen för skolbaserade interventioner med vagt definierade aktiviteter (vilket innefattar många interventioner) är svagare än mer väldefinierade program. En ny praktisk intervention har adderats, ‘Resourceful Adolescent Parent Program (RAP-P)’ som signifikant minskade självrapporterad suicidalitet. Tre originalstudier och sex översikter har inkluderats, ingen av dem fann en signifikant minskning i självmordsförsök eller tal. Sammantaget har de adderade översikterna varit i linje med den nuvarande evidensen, där fem av sex översikter fann skyddande effekter på självmordsrelaterat beteende efter implementeringen av skolbaserade interventioner.

Restriktion av medel som används i suicidsyfte

Den senaste litteraturöversikten identifierade sju systematiska översikter och en metaanalys som undersökte restriktion av medel som används i suicidsyfte. För prevention av hopp (från höjd och framförhopp) fann en systematisk översikt till mesta dels minskningar i självmordstal, däremot var kvalitén av studien låg. Två översikter fann signifikanta minskningar i självmordstal efter implementering av fysiska barriärer. Sju studier fann blandade resultat gällande effektiviteten av restriktion av pesticider, skjutvapen, läkemedel, avgaser från motorfordon och naturgas.

Minskad alkoholkonsumtion

Tre äldre studier som var del av en ny systematisk översikt har beskrivits i avsnittet. Dessa tre studier utvärderade effekten som ökad skatt på alkohol, ökningar i alkoholpriser och lagar som begränsar tillgången till alkohol har på självmordstal. Alla tre insatser var i linje med nuvarande evidensen, därmed har rekommendationen inte förändrats.

Hjälp och stödinsatser

Två studier som var del av en systematisk översikt har adderats. Båda studierna undersökte interventioner med multipla komponenter som innehöll hjälplinjer och fann redan direkt efter interventionen en signifikant minskning i självmordsförsök och självmordstal bland användarna, resultatet kvarstod efter ett år.

Informations- och mediekampanjer

Sidans titel har ändrats från Informationskampanjer till Informations- och mediekampanjer. En studie från en ny systematisk översikt, utvärderade självmordspreventiva interventioner med multipla komponenter riktade mot poliser. Interventionen inkluderade en reklamkampanj som informerade poliserna om programmet. En signifikant minskning av självmordstal gick att se efter implementeringen av interventionen jämfört med innan implementeringen, såväl som mellan deltagande polisenheter och andra polisenheter.

Medierapportering

Totalt en originalstudie, en systematisk översikt och en metaanalys har adderats till evidensbasen. Majoriteten av studierna fann att imitativa självmord ökade på befolkningsnivå efter rapportering om en berömd persons självmord. Studierna fann antingen en skyddade effekt, eller ingen effekt alls på efterföljande självmord på befolkningsnivå efter introduktionen av riktlinjer för en ansvarsfull medierapportering om självmord.

Utbildning av andra yrkesgrupper och gatekeepers

Fyra systematiska översikter som innehöll åtta originalstudier har adderats, översikterna visade på blandade resultat. Hälften av studierna undersökte interventioner med multipla komponenter vilket gör det svårt att urskilja vad effekten av gatekeeper elementet är. Dessutom undersökte de olika riskgrupper så som unga, allmän befolkningen, militär personal och ursprungsbefolkning, vilket bidrog till den varierande effekten på interventionerna. Fler högkvalitativa studier behövs för att kunna dra säkra slutsatser kring gatekeeperutbildningars suicidpreventiva effekt.

Utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal

Tre systematiska översikter, med åtta originalstudier totalt, har adderats. Studierna visade på blandade resultat, vissa såg en signifikant minskning i självmordstal, medan andra inte gjorde det.

Suicidpreventiva insatser med multipla komponenter

Generella förbättringar på texten har gjorts samt att en ny referens har lagts till för att visa på ett exempel på en studie som undersöker insatser med multipla komponenter.

Förutsättningar

Insatser i arbetslivet

En kort referens om arbetslöshetsstöd har adderat. Detta stöd har en eventuell positiv effekt på dödsfall till följd av självmord.

Tidigt stöd för barn och ungdom

Generella förbättringar på texten har gjorts och två nya exempel på åtgärder har adderats.

Stöd till äldre

Två samhällsbaserade interventioner har hamnat i referenslistan, vilka båda syftade till att bygga sociala relationer och bekämpa social isolering hos äldre i Japan. Författarna fann signifikanta minskningar i självmordstal, med viss könsskillnad i effektiviteten i interventionerna.

Anhöriga och andra närstående

En studie, med en relativt svag design, som utvärderade samhällsbaserade stödresurser till efterlevande har adderats. En signifikant minskning i risk för suicidalitet återfanns hos dem som tog del av stödet som förlorat någon i suicid nyligen, jämfört med dem som inte nyttjade stödet. Det fanns ingen signifikant effekt hos anhöriga som hade förlorat någon för mer än 12 månader sedan.

Tillgängliggöra utbildningar i suicidprevention

Generella förbättringar på texten har gjorts och ett nytt exempel på åtgärd har adderats.

Stöd till riskgrupper

En översikt av sju olika riskgrupper har skapats. Dessa riskgrupper är efterlevare, äldre, insatspersonal, frihetsberövade, militärpersonal, ursprungsbefolkning och migranter. Till varje grupp finns en kort sammanfattning av nya studier och översikter som undersöker interventioner riktade till dem.

Back to top